Głównej zawartości


Grupa Inicjatywna, mając ana celu upamiętnienie śp. Natalię Tymińską, byłą nauzyciel Szkoły Posdtwaowej w Bukowskim Lesie, osobę o wielkim sercu, zaprasza wszystkich na spotkanie w dniu 9 lutego 2020r. o godz. 10:00 (niedziela) w Urzędzie Gminy Hańsk. 

ferie zimowe z gok 2020

ferie zimowe z dk 2020

gops20201

wedk2020

Wójt Gminy Hańsk informuje, że w dniu 5 lutego 2019r. o godz. 17:00 w GOK w Hańsku odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości założenia gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Zakładów Gazowniczych, który poinformuje o warunkach i kosztach tych prac.

Dnia 28 grudnia 2018 roku, odbyło się I Posiedzenie V kadencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

W trakcie obrad Zgromadzenia omówiono i podjęto uchwały w kilku istotnych sprawach. W drodze głosowania dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia Związku na kolejną kadencję, któremu ponownie przewodniczyć będzie Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński. Funkcję
Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia będzie zaś pełnić Pani Anna Drabik – przedstawiciel gminy Podedwórze. Pełny skład członków Zgromadzenia tworzyć będą przedstawiciele gmin członkowskich związku w liczbie 24. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór składu Zarządu Związku, który jest organem wykonawczym związku. Na Funkcję Przewodniczącego Zarządu wybrany został Józef Steć, który zastąpił ustępującego ze stanowiska Krzysztofa Chilczuka. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu ponownie wybrano Wójta Gminy Hańsk – Marka Kopieniaka, członkami zarządu będą pozostali Wójtowie gmin członkowskich związku, a więc: Monika Mackiewicz-Drąg (Gmina Podedwórze), Marcin Babkiewicz (Gmina Sosnówka), Arkadiusz Misztal (Gmina Sławatycze), Grażyna Kowalik (Gmina Hanna) oraz Paweł Kołtun (Gmina Stary Brus).
Dokonano również wyboru składu Komisji Rewizyjnej, którą w obecnej kadencji tworzyć będą: Anna Spólna – przedstawiciel gminy Sławatycze, Tomasz Wawryszuk – przedstawiciel gminy Sosnówka oraz Jerzy Łagodziński – przedstawiciel miasta Włodawa. Ponadto uchwalony został plan finansowy
na 2019 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 -2029.

W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r., Wójt Gminy Hańsk na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) powołuje komisję konkursową do realizacji ww. zadań.

W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach, proszę o wytypowanie i zgłoszenie przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu). Zgłoszenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy Hańsk pocztą, faksem lub e-mail: gmina@hansk.pl

Wójt Gminy Hańsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

dok pdfOgłoszenie

 

 

W biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hańsk zamieszczono ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Hańsk

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Wójt Gminy Hańsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku.

dok pdfOgłoszenie

Uprzejmie informujemy, że gmina Hańsk zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii – montaż paneli fotowoltanicznych do produkcji energii elektrycznej z energii słońca wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego.
Jak wynika z założeń do planowanego naboru wniosków w ramach RPO WL 2015-2020 instalacje mogą być montowane u mieszkańców gminy, jednak obowiązują pewne obostrzenia: