Głównej zawartości

wojtmgr inż. Marek Kopieniak

 

email: gmina@hansk.pl
telefon: 082 5714 029
fax: 082 5714 461

 

 

 

 

 

Kompetencje i zadania Wójta:

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.
 • Jest Kierownikiem Urzędu w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym.
 • Jest Kierownikiem USC.
 • Kieruje bieżącymi sprawami.
 • Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.
 • Wydaje decyzje administracyjne i prowadzi negocjacje w sprawach indywidualnych i sprawach z zakresu administracji publicznej.
 • Udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
 • Jest szefem obrony cywilnej gminy.
 • Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi gminy.
 • Składa Radzie Gminy okresowe sprawozdania ze swojej działalności.