Głównej zawartości

mgr Romuald Pryll

E-mail sekretarz@hansk.pl
telefon 082 5714 028 wew. 14
fax 082 5714 4 61

Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy:

 1. Wykonuje czynności związane z prawidłowym zarządzaniem Urzędem Gminy m. in.:

  • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy oraz uaktualnia go w miarę potrzeb,
  • opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
  • prowadzi gospodarkę etatami oraz funduszem płac Urzędu,
  • rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
  • dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez samokształcenie i szkolenia,
  • prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
  • dba o wygląd budynku Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy.
 2. Prowadzi sprawy powierzone przez Wójta Gminy
 3. Współpracuje z Radą Gminy, nadzoruje pracę na stanowisku d/s Rady Gminy, odpowiada za właściwe przygotowanie materiałów na Sesję Rady Gminy.
 4. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji pod obrady Rady Gminy.
 5. Przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń w zakresie prowadzonych spraw.
 6. Prowadzi książkę kontroli.
 7. Czuwa nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań Urzędu Gminy.
 8. Nadzoruje ewidencję i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków od mieszkańców.
 9. Koordynuje obsługę prawną Urzędu.
 10. Jest odpowiedzialny za sprawy inwentaryzacji w Urzędzie Gminy oraz sprawuje nadzór nad tymi sprawami w jednostkach organizacyjnych gminy.
 11. Nadzoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych.
 12. Jest odpowiedzialny za sprawy związane z informatyzacją i komputeryzacją Urzędu.
 13. Dekretuje pisma, dokumenty, pocztę elektroniczną przychodzącą do Urzędu.
 14. Jest odpowiedzialny za współpracę z sołectwami oraz sprawuje nadzór prawny nad ich działalnością.
 15. Organizuje i sprawuje opiekę nad przebiegiem staży i praktyk uczniowskich i studenckich.
 16. Organizuje roboty publiczne i interwencyjne.
 17. Prowadzi rejestr instytucji gminy.
 18. Opracowuje materiały planistyczne do projektu budżetu gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 19. Nadzoruje i koordynuje pracę GOK-u i Biblioteki.
 20. Nadzoruje współprace ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Hańsk.
 21. Nadzoruje i koordynuje współpracę z organizacjami promującymi sport i turystykę.