Głównej zawartości

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Urzędzie Gminy Hańsk


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się petentów Urzędu Gminy Hańsk, że:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Hańsk danych osobowych jest Wójt Gminy Hańsk. Adres Urzędu Gminy: Hańsk Pierwszy: ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy, tel. 82 5714028.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Hańsk: Inspektor ochrony danych, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy, tel. 82 5714028 wew. 13, kod pocztowy 22-235 Hańsk Pierwszy, adres e-mail: iod@hansk.pl . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych może być dobrowolne. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.