Głównej zawartości

Agnieszka Dalczyńska

telefon 082 5714 016

Kompetencje i zadania Skarbnika Gminy:

  • Opracowuje projekt budżetu Gminy oraz jego układ wykonawczy, sprawozdawczość.
  • Dokonuje analiz budżetu Gminy i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji.
  • Przygotowuje niezbędne projekty zmian w budżecie.
  • Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych.
  • Sporządza sprawozdania i analizy budżetowe.
  • Organizuje i nadzoruje prawidłowy obieg dokumentacji finansowej.
  • Prowadzi wewnętrzną kontrolę finansową.
  • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, między innymi dotyczących prowadzenia rachunkowości,a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad i terminów przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  • Nadzoruje obsługę księgowo - kasową Urzędu.
  • Bezpośrednio kierowanie pracą podległych mu pracowników na stanowiskach d/s: księgowości; wymiaru i księgowości podatkowej; wymiaru i rozliczeń należności; obsługi finansowej, kasjer.