Głównej zawartości


punkt informacyjny

W wyniku podjętych rozmów z przewoźnikami komunikacji publicznej działającymi na obszarze powiatu włodawskiego jak również poza jego obszarem ustalono, że od 2 września 2019 roku zostanie uruchomiony przewóz regularny komunikacją publiczną w celu zapewnienia przewozu młodzieży do szkół we Włodawie na trasie Urszulin – Hańsk - Włodawa i powrotny Włodawa – Hańsk - Urszulin. Poniżej zamieszczamy szczegółowy rozkład jazdy, który realizować będzie Firma Transportowo Usługowa TRANS – MAR, Stanisław Marciniec, ul. Lubelska 78,
22-200 Włodawa.
Bilety miesięczne można nabywać w siedzibie firmy od dnia 26 sierpnia 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku w godzinach od 12:00 do 16:00
tel. kontaktowe: 606 313 404, 905 261 905

 

Pełny rozkład jazdy

zebrania222

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, iż rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani dożywianiem dzieci w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o składanie wniosków w tutejszym Ośrodku w pokoju nr 1 i 8.
Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest udzielana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.
Dlatego też, aby pomoc mogła być udzielona, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Kryterium dochodowe:
Pomoc może być przyznana rodzinom, jeżeli dochód osoby w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. odpowiednio:
• dla osoby w rodzinie –dochód nie może przekraczać 771 zł.
Formy pomocy:
W ramach Programu są realizowane działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania między innymi w formie posiłku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku udziela pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży na terenie szkół i przedszkola, do których uczęszczają.
Świadczenia przyznawane są na wniosek:
• rodziców (opiekuna prawnego) dziecka albo na wniosek pełnoletniego ucznia,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia o potrzebie udzielania pomocy w formie posiłku. W takim przypadku pomoc nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywyiadu środowiskowego.

1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

makaron jajeczny 4,5 kg, ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 664 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 25,4882 ton żywności;
- 0 paczek żywnościowych;
- 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 91 osób.

6. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 33 uczestników,
• Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników,
• Kulinarne – 2 spotkania dla 55 uczestników,
• Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

Informuję, że skierowania do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ – Podprogram 2018, są wydawane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

W dniu 29 sierpnia w gazecie Nowy Tydzień ukazał sie artykuł o dużym osiągnięciu gminy Hańsk.

Hansk13