Głównej zawartości


W związku z wypełnieniem wymogu obsady kursu minimum 15 osobami na potwierdzenie czego zainteresowani złożyli stosowne deklaracje, mamy zapewnienie przewoźnika Firma „Geneza”, że uruchomi kurs autobusu na trasie Urszulin – Hańsk - Włodawa ul. Modrzewskiego 24 od dnia 1 września 2019 roku. Obecnie przewoźnik oczekuje na zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zatwierdzenie rozkładu jazdy i cenniku biletów jednorazowych i miesięcznych ze Starostwa Powiatowego we Włodawie.
Poniżej zamieszczamy proponowany rozkład kursu autobusu oraz cennik biletów jednorazowych i miesięcznych.
O ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie zostaną Państwo powiadomieni na niniejszej stronie oraz na stronie https://pl-pl.facebook.com/marekkopieniak/ .

Trasa

Ceny biletów

W wyniku podjętych rozmów z przewoźnikami komunikacji publicznej działającymi na obszarze powiatu włodawskiego jak również poza jego obszarem ustalono, że od 1 września 2019 roku zostanie uruchomiony przewóz regularny komunikacją publiczną w celu zapewnienia przewozu młodzieży do szkół we Włodawie.
W tym celu do rodziców młodzieży z terenu gminy Hańsk zostaną dostarczone deklaracje, które proszę wypełnić i niezwłocznie przekazać do szkoły w której się uczą.
Przewoźnik deklaruje, że kurs zostanie uruchomiony w przypadku zapewnienia stałej obsady kursu 15 osobami.
O końcowych ustaleniach zostaną Państwo powiadomieni na stronie internetowej gminy Hańsk lub przez dyrektorów szkół.

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Hańsk zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Hańsk raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Hańsk będzie miała miejsce na sesji Rady Gminy w dniu 13.06.2019 r. o godz. 10:00

 

Raport o stanie gminy Hańsk

Zgłoszenie do debaty

Clipboard01law

woda11

W dniach od 19 do 22 maja 2016 r. w Gminach Hańsk i Urszulin przebywali goście z partnerskiej gminy Wilhelmsdorf z Niemiec. Była to już ósma wizyta od oficjalnego zawiązania partnerstwa gmin Hańsk , Urszulin i Wilhelmsdorf. Trzydziestu przedstawicieli niemieckiego partnera wraz z Burmistrzem Panem Hansem Gerstlauer na czele, zwiedziło Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu. Wyjątkowe walory przyrodnicze Poleskiego Parku Krajobrazowego zostały zaprezentowane podczas spacerów ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi „Spławy” oraz „Perechod”.

Życzeniem naszego zagranicznego partnera była możliwość zapoznania się z polskim systemem opieki społecznej. Zorganizowano wizyty w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Przystań” dla osób niepełnosprawnych we Włodawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance. Przy okazji wizyty w Różance Pan Wójt gminy Włodawa Andrzej Sawicki oprowadził i zaprezentował naszym zagranicznym gościom główne atrakcje oraz historie miejscowości.

Ciepłe przyjęcie, nocleg oraz wyżywienie zapewniły naszym gościom rodziny z gmin Hańsk i Urszulin.

Pan Burmistrz partnerskiej gminy Wilhelmsdorf Hans Gerstlauer podczas podsumowującego wieczoru podziękował za życzliwe przyjęcie, a także wyraził podziw dla działalności zaprezentowanych instytucji oraz ludzi w nich pracujących. Wielu przedstawicieli gminy Wilhelmsdorf posiada doświadczenie w pracy i opiece and osobami starszymi, niepełnosprawnymi również intelektualnie. Każda z tych osób wyrażała bardzo pochlebne opinie na temat sposobu i organizacji opieki oraz wyposażenia w zaprezentowanych ośrodkach.

W ramach współpracy partnerskiej w pierwszym tygodniu czerwca do Niemiec wyjechała młodzież gimnazjalna z gmin Hańsk i Urszulin.