Głównej zawartości


69878792 1253727078147565 3399679851320311808 o 1

11 listopada 2019

VISesja

73532993 1240615416125398 5523820923297202176 n

Dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Hańsk. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Chełmie na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000,1349).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
9. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy, złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Hańsk.
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
10.2. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
10.3. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,
10.4 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Hańsk.

gok 11 listopada 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie

Gmina Hańsk zrealizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach projektu pn. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk”, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliwa kopalnianego poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Hańsk.

W skład zadania wchodzi zaprojektowanie, zakup i montaż :

- instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWh na potrzeby 25 gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Hańsk;

- instalacji fotowoltaicznych o mocy 10 kWh i 20 kWh na potrzeby 2 obiektów użyteczności publicznej.

Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywać będą energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.

Całkowita wartość zadania to 1 119 915,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRROW 819 450,00 zł.