Głównej zawartości


dd2021

Uwaga mieszkańcy !!!


Informujemy, że na terenie gminy Hańsk pojawiło się ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.
I Miejscowości Osowa i Macoszyn Mały zostały uznane za obszar zapowietrzony
W obszarze tym, celem zmniejszenia zachorowalności i powstrzymania jej rozprzestrzeniania nakazuje się:
1. Odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach, innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
c) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
d) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem.
Zakazane jest:
1. Wyprowadzanie z gospodarstwa i wprowadzanie do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2. Wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3. Przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych
do gospodarstw, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
II W miejscowości Bukowski Las, Dubeczno, Hańsk I, Hańsk II, Hańsk- Kolonia, Konstantynówka, Rudka Łowiecka, Szcześniki, Żdżarka została uznana strefą zagrożoną,
w której nakazane jest:
1. Odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób;
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami
2. Niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
Zakazane jest:
1. Wyprowadzanie z gospodarstwa i wprowadzanie do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii,
2. Wywożenie lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3. Przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
Prosimy o przestrzeganie nakazów i zakazów Wojewody Lubelskiego .

Rozporządzenie

eryed

Obchody Święta 3 Maja w Hańsku

58950121 1106118599575081 3393828413646045184 n 2

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne. W związku z nadchodzącymi wydarzeniami: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, zachęcamy wszystkich Mieszkańców naszej Gminy do wywieszenia flag państwowych. Biało – czerwone flagi, powiewające przed domami, podkreślają poczucie wspólnoty oraz dadzą wyraz naszych uczuć patriotycznych.

Zachecamy do kultuwowania tradycji wywieszania flagi narodowej z okazji zbliżających się świąt. 

Wójt Gminy Hańsk w dniu 11 maja 2018 r. podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu z gminnego zasobu mieszkaniowego do wynajmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,6 m2, oznaczonego nr porządkowym ul. Kościelna 11/1, znajdującego się w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Hańsku Pierwszym. Zgodnie z zapisami ogłoszenia, termin składania wniosków o najem upłynął w dniu 25 maja 2018 roku. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie wpłynęło pięć wniosków.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVII/120/08 Rady Gminy Hańsk z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Hańsk, Wójt Gminy Hańsk podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z gminnego zasobu mieszkaniowego przeznacza się do wynajęcia lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 74,60 m2, oznaczony nr porządkowym ul. Kościelna 11/1, znajdujący się w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Hańsku Pierwszym.

leaderprow2014

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej zrealizowało projekt pt.: „Budowa zadaszenia rekreacyjnego i placu zabaw w Osowie” który został dofinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wyniosła 101 490,50 zł, otrzymane dofinansowanie 91 341,00 zł.
W wyniku realizacji projektu został wybudowany plac zabaw i altana rekreacyjno-wypoczynkowa wyposażona w ławki, stoły i grill kominkowy.

osowa002