Głównej zawartości


Scan 20210311 100606

B087

Szanowne Panie !

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom!!!
W szczególny sposób chcemy przekazać życzenia Mieszkankom Gminy Hańsk.
Życzymy Wam miłe Panie dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń
oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.
Niech na Waszych twarzach zawsze gości uśmiech, a każdy dzień niech sprawia radość i zadowolenie. Przyjmijcie drogie Panie, wyrazy wdzięczności za wszystko to, co wnosicie do życia naszej lokalnej społeczności.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hańsk             Wójt Gminy Hańsk 

                                                      Wojciech Grunwald                                          Marek Kopieniak

   

 

 
 
 
 

 

ytdk2021

 

 

B087

 

 

Szanowne Panie !

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom!!!
W szczególny sposób chcemy przekazać życzenia Mieszkankom Gminy Hańsk.
Życzymy Wam miłe Panie dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń
oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.
Niech na Waszych twarzach zawsze gości uśmiech, a każdy dzień niech sprawia radość i zadowolenie. Przyjmijcie drogie Panie, wyrazy wdzięczności za wszystko to, co wnosicie do życia naszej lokalnej społeczności.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Hańsk             Wójt Gminy Hańsk 

Wojciech Grunwald                                          Marek Kopieniak

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Hańsk informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (oryginały dokumentów) należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Zalecamy złożyć wymagane przepisami dokumenty do skrzynki podawczej znajdującej się z prawej strony głównego wejścia do Urzędu Gminy lub zastosować się do poniższych wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuje, że:

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.
W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:

w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Adres poczty elektronicznej do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu: gmina@hansk.pl 

Oryginały zgłoszeń należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 82 57 14 028.

 

Szanowni Państwo!
Z przykrością muszę odwołać na czas nieokreślony termin podpisywania umów na montaż instalacji fotowoltaicznych, podany SMS-em do Państwa wiadomości. Zmiana ta podyktowana jest wprowadzeniem nowych zakazów w walce z epidemią koronawirusa, których bezwzględnie musimy dla wspólnego dobra przestrzegać. Bądźmy świadomi zagrożenia i nie prowokujmy sytuacji, które mogą być niebezpieczne mimo, że wydają się błahostkami.
Po telefonicznych uzgodnieniach z Państwem, umowy zostały przygotowane oraz podpisane jednostronnie przeze mnie i będą czekały na bardziej sprzyjający i bezpieczny czas. Pomysł wysłania ich pocztą lub inna dystrybucja może narażać również inne osoby nie zainteresowane tematem na niebezpieczeństwo. Na dzień dzisiejszy inwestycja wydaje się być niezagrożona ale czas jest też wyjątkowy.
Stan epidemii wymusza, że podejmowane decyzje mogą być bolesne ale konieczne by przetrwać ten trudny czas. Pisząc SMS do Państwa jednego dnia nie byłem w stanie przewidzieć aż takich obostrzeń jakie zostały wprowadzone dla naszego dobra. Proszę o wyrozumiałość.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, iż został uruchomiony telefon kontaktowy dla mieszkańców Gminy w celu udzielenia niezbędnej informacji szczególnie osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
Dyżury telefoniczne pełnią pracownicy tutejszego Ośrodka w godzinach od 07:30 do 19:00.
Numer telefonu do kontaktu : 571-520-676

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w związku z występowaniem koronawirusa (COVID-19) w Polsce, zawiesza do odwołania spotkania z terapeutą do spraw uzależnień i psychologiem.
Jednocześnie informujemy, że terapeuta i psycholog pełnią dyżury telefoniczne w co drugą sobotę miesiąca w godz. 10:00-12:00.

 


Harmonogram dyżurów:
-21.03.2020 r.
-04.04.2020 r.
-18.04.2020 r.
-02.05.2020 r.


Numer telefonu:
• Psycholog - 602-114-816
• Terapeuta - 730-929-388
Dyżury będą pełnione do odwołania.

zamkniety

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy aby w miarę możliwości sprawy nie wymagające obecności zainteresowanych w Urzędzie zostały załatwiane telefonicznie bądź e-mailowo. Kontakt bezpośredni prosimy ograniczyć do koniecznego minimum.
Tel. 82 57 14 028
E-mail:gmina@hansk.pl
Prosimy również o korzystanie z formularzy dostępnych na stronie internetowej urzędu.

W związku z koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Co na terenie województwa lubelskiego została podjęta decyzja o odwołaniu planowanego spotkania informacyjno – promocyjnego
z rolnikami przewidzianego na dzień 27 marca godz. 10.00 w Remizie OSP w Hańsku.

pw1

pw2

pw3

Zaproszenie na obchody Dnia Kobiet

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)Wójt gminay Hańsk zwołuje VIII sesję Rady Gminy Hańsk w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Dubecznie.
Proponowany porządek obrad:

Bezpłatne badania mammograficzne 9 marca od 8:00 do 12:00 Parking przy OSP Hańsk

L.p. Nazwa sołectwa Temat Termin zebrania Miejsce
1. Bukowski Las Wybory,sprawy bież. 1.04.2019 12:00 Świetlica
2. Dubeczno Wybory,sprawy bież. 2.04.2019 17:00 Dom Kultury
3. Hańsk Drugi Wybory,sprawy bież. 3.04.2019 11:00 Mieszkanie sołtysa
4. Hańsk Kolonia Wybory,sprawy bież. 4.04.2019 13:00 Świetlica w Ujazdowie
5. Hańsk Pierwszy Wybory,sprawy bież. 7.04.2019 10:15  GOK
6. Konstantynówka Wybory,sprawy bież. 11.04.2019  13:30 Świetlica
7. Kulczyn  Wybory,sprawy bież. 8.04.2019  10:00 Świetlica
8. Kulczyn Kolonia Wybory,sprawy bież. 9.04.2019 16:00 Świetlica
9. Macoszyn Mały Wybory,sprawy bież. 10.04.2019 14:00 Świetlica
10. Osowa Wybory,sprawy bież. 14.04.2019 14:00 Świetlica
11. Rudka Łowiecka Wybory,sprawy bież. 5.04.2019 13:00 Świetlica
12. Szcześniki Wybory,sprawy bież. 12.04.2019 11:00 Mieszkanie sołtysa
13. Stary Majdan  Wybory,sprawy bież. 15.04.2019 11:00 Świetlica
14. Ujazdów Wybory,sprawy bież. 1.04.2019 12:00 Świetlica
15. Wojciechów Wybory,sprawy bież. 11.04.2019 11:00 Mieszkanie sołtysa
16. Żdżarka Wybory,sprawy bież. 10.04.2019 17:00 Świetlica

 

s2

s1

szkoleniarimr2019

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca zmiany w zakresie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Art. 269 ust. 1. Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zgodnie z art. 270 ust. 7. Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość tej opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Ustalając wysokość opłat za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –
0,30 zł za 1 m 2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem –
0,15 zł za 1 m 2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –
0,05 zł za 1 m 2 na 1 rok.
Przepisy ustawy dotyczące obowiązku ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stosuje się do właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych posiadających nieruchomości w trwałym zarządzie oraz posiadaczy samoistnych.

Pismo Mnistra Środowiska

Oświadczenie 

7036917 easter background1